นางสาวนิรมล ฤกษ์ดี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ติดต่อผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
หลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
สารสนเทศ
คลังภาพ
ตารางเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
การงานอาชีพ
ศิลปะ

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของโรงเรียน

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมทั้งหมด
สภานักเรียน ปฏิทินโรงเรียน งานรักษาดินแดน กฏหมายที่เกี่ยวข้อง ร้องเรียน

จดหมายข่าว

ผลงานนักเรียน/ครู