ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 14344873
มัธยมศึกษาปีที่ 24341843
มัธยมศึกษาปีที่ 34844923
รวมมัธยมต้น1341292639
มัธยมศึกษาปีที่ 44344872
มัธยมศึกษาปีที่ 53640762
มัธยมศึกษาปีที่ 63338712
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า1121222346
รวมทั้งหมด24625149715

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566