ประวัติความเป็นมา

                   ในปี พ.ศ. 2525  นายเจริญ  แสงคล้อย ได้ปรึกษากับชาวบ้านซับน้อยเหนือ เพื่อร่วมมือกันจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้น

เพราะในสมัยนั้นโรงเรียนมัธยมศึกษาอยู่ห่างกันมาก ลูกหลานที่จะเรียนต่อต้องเดินทางไกลด้วยความยากลำบากไปถึงโรงเรียนปากช่อง บางคนจึงไม่ได้เรียนต่อ 

ดังนั้นจึงเริ่มคิดจัดตั้งโรงเรียนขึ้นและได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากกำนันสกล  อยู่ชำนาญการค้า และกำนันสุข  ตึกโพธิ์

โดยการขอจัดตั้งโรงเรียนผ่านทางผู้อำนวยการโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ซึ่งได้ช่วยติดต่อท่านจุไร  ลียากาศ ซึ่งดำรงตำแหน่งรองอธิบดีในสมัยนั้น และท่านรองอธิบดีก็เห็นดีด้วย 

ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ศึกษาธิการจังหวัดแต่งตั้งนายสุรสิทธิ์  ดำรงกิตติคุณ (อาจารย์  2 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม) ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ 

และได้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  16  พฤษภาคม พ.ศ. 2526  ในวันนั้นมีอาจารย์ใหญ่เลอพงษ์  วงษ์สง่า มาเปิดโรงเรียนและลงทะเบียนรับนักเรียน

โดยใช้อาคารเรียนชั่วคราวของโรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ เป็นสถานที่เรียนครั้งแรก เปิดสอนจำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 46 คน และครูจำนวน  8 คน

โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า  “ โรงเรียนวังม่วงสาขา ” ต่อมาได้รับการประกาศจัดตั้งโรงเรียนจากกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม  พ.ศ.2527

โดยให้ใช้ชื่อโรงเรียนว่า “ ซับน้อยเหนือวิทยาคม ”  และได้ย้ายมาสถานที่ตั้งปัจจุบันเมื่อวันที่ 1 มกราคม  พ.ศ. 2528

ทำพิธีเปิดป้ายชื่อโรงเรียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12  มกราคม  พ.ศ. 2528  โดยได้รับบริจาคที่ดินจำนวน  42 ไร่ 2 งาน 45 ตารางวา จากผู้มีอุปการคุณ ดังนี้

                1. นายเจริญ – นางบุญส่ง   แสงคล้อย  จำนวน 13 ไร่ 2 งาน 45 ตารางวา
                2. นายอุดมศักดิ์ – นางเพียงใจ   ขุนโขลน   จำนวน  10 ไร่
                3. นายเล็ก – นางทองหล่อ   ชื่นอารมณ์   จำนวน   7 ไร่
                4. นายบุญช่วย – นางธนารัตน์   หลักธง   จำนวน  7 ไร่
                5. สภาตำบลลำพญากลาง   จำนวน   5 ไร่

                และวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ยุบกรมสามัญศึกษาโรงเรียนจึงเปลี่ยนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน