นางสาวนันท์นภัส ชะฎาจิตร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ติดต่อผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
การงานอาชีพ
ศิลปะ
หลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
สารสนเทศ
คลังภาพ
ตารางเรียน
สภานักเรียน ปฏิทินโรงเรียน งานรักษาดินแดน ร้านค้าสวัสดิการ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง ร้องเรียน

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของโรงเรียน

ผลงานนักเรียน

ผลงานนักเรียนทั้งหมด