รหัสโรงเรียน 10 หลัก :  1019600319
รหัส Smis 8 หลัก :  19022009
รหัส Obec 6 หลัก :  600319
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :  ซับน้อยเหนือวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :  Subnoinaue Wittayakhom
ที่อยู่ : หมู่ที่  1  บ้านซับน้อยเหนือ ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 30130
โทรศัพท์ : 036-345615
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :  30 พฤษภาคม 2527
อีเมล์ :admin@snwsb.ac.th
เว็บไซต์ :https://snwsb.ac.th/
Facebook :  
กลุ่มโรงเรียน :  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  ลำพญากลาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:     180 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:     50 กม.